Noteikumi un nosacījumi

MTRONIC Solutions SIA vispārīgie noteikumi 

Visiem pārdošanas darījumiem un piegādēm patērētājiem piemērojams Latvijas Republikā spēkā esošais Patērētāju tiesību aizsardzības likums un citi tiesību akti, kas regulē līgumiskās attiecības ar patērētājiem.  

Uz visiem pārdošanas darījumiem un piegādēm juridiskām personām attiecas šādi nosacījumi, ja vien rakstiski nav apstiprināta cita vienošanās.

1. Mūsu piedāvājumi var mainīties. Līgumi stājas spēkā tikai pēc tam, kad esam apstiprinājuši pasūtījumu. Tehniskie dati, ilustrācijas, rasējumi, svars un izmēri ir saistoši tikai tad, ja ir rakstiski apstiprināti. Mēs paturam tiesības veikt dizaina izmaiņas. Informācija brošūrās un lietošanas instrukcijās nav uzskatāma par garantētu apstiprinājumu produkta īpašībām. Klients ir atbildīgs par iegādāto preču lietojamības piemērotības pārbaudi savām specifiskajām pielietošanas vajadzībām. Uz rasējumiem, tehniskajām specifikācijām un citiem dokumentiem, kas pievienoti piedāvājumam, attiecas mūsu īpašumtiesības un autortiesības, klients nedrīkst padarīt tos pieejamus trešajām personām.

2. Piegādes process tiek uzsākts līdz ar pirkuma apstiprinājuma dokumentu saņemšanu no klienta un līgumā atrunātās iemaksas saņemšanu Mtronic Solutions SIA bankas kontā. Piegādes termiņš tiek noteikts pasūtījuma apstiprināšanas brīdī. Par izmaiņām piegādes termiņos tiek paziņots rakstiski.

3.      Mums ir tiesības veikt piegādes pa daļām. Par katru piegādes daļu var izrakstīt atsevišķu rēķinu.

4.      Nepārvarama vara, darbības pārrāvumi, streiki vai citi šķēršļi, par kuriem mēs vai mūsu piegādātāji nav atbildīgi, atbrīvo mūs no pienākuma veikt preču piegādi visu traucējuma un tā seku laiku. 

5.        Preču piegādei mēs izvēlamies drošāko un rentablāko risinājumu pēc saviem ieskatiem. Piegādes nosacījumi – FCA.

6.        Risks pāriet klientam, tiklīdz preces nododam transporta uzņēmumam vai esam tās padarījuši pieejamas klientam saņemšanai. Ja nosūtīšana kavējas tādu apstākļu dēļ, par kuriem ir atbildīgs klients, risks pāriet klientam brīdī, kad tiek paziņots par preču gatavību nosūtīšanai. Šajā gadījumā preces tiek glabātas uz klienta rēķina. Par glabāšanu mēs papildus aprēķinām un izstādām klientam rēķinu vismaz 0,5% apmērā no preču iegādes rēķina summas par katru uzglabāšanas mēnesi.

7.      Preču cenas neietver piegādes izmaksas, kā arī pievienotās vērtības nodokli

8.        Mēs uzskatām, ka maksājumi ir veikti tikai tādā apjomā, kādā tie ir saņemti mūsu bankas kontā. Mēs pieņemam apmaksu tikai ar bankas pārskaitījumu, bankas komisiju sedz klients. Maksājuma kavējuma gadījumā klientam tiek piemērota soda nauda 0,5% apmērā dienā no neapmaksātās rēķina summas. Ja ir pamatotas šaubas par klienta maksātspēju vai ja attiecībā uz viņa aktīviem tiek sākta bankrota vai izlīguma procedūra, mēs esam tiesīgi pēc saviem ieskatiem iesniegt prasību vai pieprasīt avansa maksājumu vai nodrošinājumu. Klients var kompensēt mūsu prasības tikai ar neapstrīdamiem vai likumīgi noteiktiem pretprasījumiem. Klientam nav tiesību aizkavēt apmaksu vai tikai daļēji apmaksāt rēķinu, ja viņam ir radušās sūdzības par mūsu precēm.

9.      Mēs saglabājam īpašumtiesības uz nosūtītajām precēm, līdz brīdim, kad klients ir pilnībā apmaksājis visus ar to iegādi saistītos rēķinus.

10.      Par piegādāto preču defektiem klientam mums rakstiski jāziņo ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc preču saņemšanas un slēptu defektu gadījumā uzreiz pēc atklāšanas. Ja šis periods tiek pārsniegts, visas pretenzijas par trūkumiem zaudē spēku. Noilguma termiņš pretenzijām par trūkumiem ir 12 mēneši pēc piegādes. Pamatotu sūdzību gadījumā mēs preces labosim vai nomainīsim. Ja tas nenotiek saprātīgā laika posmā, ja nomainītās preces piegāde ir kļūdaina vai ja labošana neizdodas, klients var atgriezt preces vai pieprasīt cenas samazinājumu.

11.      Pretenzijas par jebkāda veida zaudējumu atlīdzināšanu uzskatām par pamatotām tikai tad, ja pieņemot preces konstatēts pasūtīto un garantēto preču iztrūkums, tiek pārkāptas būtiskas līgumsaistības vai kaitējums ir nodarīts tīši vai rupjas neuzmanības dēļ, ko izdarījuši mūsu darbinieki vai aģenti. Mūsu atbildība ir ierobežota ar paredzamo kaitējumu kļūdas dēļ. Pretējā gadījumā zaudējumu atlīdzināšanas prasības netiek akceptētas. Ja klients bez iemesla atsakās no pasūtījuma vai ja klients nepilda līgumu, mēs kā kompensāciju varam pieprasīt 25% no pasūtījuma summas. Tiesības pieprasīt kompensāciju par uzskatāmi lielāku nodarīto kaitējumu paliek rezervētas.

12.      Ja klients atsakās pieņemt preces iepakojumu, mēs transportējam to atpakaļ uz klienta rēķina.

13.      Eksporta darījumu gadījumos, klientam ir pienākums ievērot eksporta noteikumus, kas piemērojami preču piegādei. Ja tiek pārkāpti eksporta noteikumi, mums ir tiesības atkāpties no līguma. Ja piegādē ir eksporta darījums, kam nepieciešams apstiprinājums, līgumu uzskata par noslēgtu tikai pēc attiecīgā apstiprinājuma saņemšanas. Klients apņemas iesniegt visus apstiprināšanai nepieciešamos dokumentus. Klients piekrīt sniegt lietošanas pierādījumu un / vai galapatēriņa apstiprinājumu, ja tas tiek pieprasīts, pat ja tas nav oficiāli nepieciešams. Eksporta / nosūtīšanas gadījumā atbrīvojums no Latvijas PVN, tiek piemērots tikai tad, ja ir saņemts juridiski derīgs eksporta pierādījums.

14.      Subsidiaritātes klauzula – ja kāds no šiem nosacījumiem būs vai kļūs nederīgs vai spēkā neesošs, pārējo noteikumu spēkā esamība netiks ietekmēta. Šādā gadījumā neefektīvs vai spēkā neesošs noteikums ir jāinterpretē, jāpārstrādā vai jāaizstāj tā, lai tiktu sasniegts ar to paredzētais ekonomiskais mērķis. Tas neattiecas uz gadījumiem, kad līguma ievērošana rada nepamatotas grūtības kādai no pusēm.

15.      Piegādes uzsākšanas un apmaksas vieta ir Rīga, Latvija. Jurisdikcijas vieta ir Rīga, Latvija. Tirdzniecībai un piegādēm tiek piemēroti Latvijas Republikā spēkā esošie likumi, izņemot gadījumus, kad spēkā ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par preču pirkuma-pārdevuma starptautiskas pārdošanas līgumiem.

  Spēkā no 09.04.2020