Mtronic Solutions SIA interneta vietnes lietošanas noteikumi PRIVĀTPERSONĀM

NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI

Pārdevējs — sabiedrība ar ierobežotu atbildību Mtronic Solutions, vienotais reģistrācijas numurs 40203245539, juridiskā adrese Augusta Deglava iela 66, Rīga, LV 1035, faktiskā adrese Augusta Deglava iela 66, Rīga, LV 1035, tālrunis +371 67581600, e-pasts info@mtronic.solutions.

Patērētājs — fiziska persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties preci vai izmantot pakalpojumu nolūkam, kurš nav tieši saistīts ar tās uzņēmējdarbību;

Pircējs — persona, kura veic preču iegādi Pārdevēja Interneta veikalā. Pircējs var būt gan Patērētājs, gan uzņēmums (juridiska persona);

Prece — jebkura lieta vai pakalpojum, kuru Pārdevējs piedāvā vai pārdod caur šo interneta vietni;

Ražotājs — persona, kas savas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros izgatavo vai atjauno preci pārdošanai vai uzrāda sevi kā Ražotāju, norādot uz preces vai tās iesaiņojuma vai preces tehniskajā pasē savu nosaukumu, vārdu, uzvārdu, preču zīmi vai citu atšķirības zīmi;

Normatīvie akti — Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”, Patērētāju tiesību aizsardzības likums, Civillikums, Komerclikums un citi saistošie normatīvie akti, kas ir spēkā Latvijā, kā arī Eiropas Savienībā;

Garantija — Ražotāja, Pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja apliecinājums, ka Prece vai pakalpojums, vai to sastāvdaļa noteiktu laiku saglabās lietošanas īpašības, drošumu un izpildījumu un Ražotājs, Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs uzņemas papildu saistības, kas nav paredzētas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos;

Lietošanas noteikumi — Ražotāja vai Pārdevēja norādījumi, kurus ievērojot Prece saglabā lietošanas (izmantošanas) īpašības un pienācīgu kvalitāti, kā arī nerada apdraudējumu Pircēja mantai, veselībai, dzīvībai vai videi;

Cenas — Interneta vietnē norādītās Preces galīgā cena, ieskaitot nodokļus un nodevas, par kādu Pārdevējs pārdod Preces caur šo interneta vietni. Cenā nav ietverta maksa par Preces piegādi;

Interneta vietne – Pārdevēja interneta vietne www.mtronic.solutions, kas ietver arī Interneta veikalu;

Puses — Pārdevējs un Pircējs;

Noteikumi – Mtronic Solutions SIA interneta vietnes un interneta veikala vispārējie noteikumi.

 

 1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie noteikumi nosaka tiesiskās attiecības starp Pircēju un Pārdevēju.

1.2. Pirms uzsākt Interneta vietnes lietošanu, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Interneta vietnes lietošanas noteikumiem.

1.3. Uzsākot Interneta vietnes lietošanu, lietotājs piekrīt ievērot šos Noteikumus.

1.4. Pārdevēja piedāvājumi var mainīties. Pārdevējs var daļēji vai pilnībā dzēst, mainīt, papildināt informāciju Interneta vietnē bez iepriekšēja brīdinājuma.

1.5. Preču attēli var nedaudz atšķirties no reālās Preces, taču tas neietekmē to funkcionalitāti. Tehniskie dati, ilustrācijas, rasējumi, svars un izmēri ir saistoši tikai tad, ja ir apstiprināti rakstiski. Ražotājs patur tiesības veikt dizaina modifikācijas.

1.6. Informācija Ražotāja brošūrās un instrukcijās nav uzskatāma par garantētu apstiprinājumu produkta īpašībām.

1.7. Uz piedāvājumam pievienotajiem rasējumiem, tehniskajām specifikācijām un citiem dokumentiem attiecas Ražotāja un Pārdevēja īpašumtiesības un autortiesības; Patērētājs/Pircējs nav tiesīgs padarīt tos pieejamus trešajām personām.

 

 1. Pasūtījuma veikšana

2.1. Pircējs veic Preču pasūtījumu interneta veikalā, vai arī sūtot epastu ar izvēlēto Preču sarakstu uz epastu info@mtronic.solutions.

2.2. Pircējs veic priekšapmaksu par izvēlētajām Precēm saskaņā ar Pārdevēja izstādīto rēķinu vai arī veicot maksājumu interneta veikalā. Kad maksājums saņemts Pārdevēja bankas kontā, Preces pirkuma līgums tiek uzskatīts par noslēgtu.  

2.3. Pārdevējs nosūta pasūtījuma apstiprinājumu ar prognozēto piegādes laiku uz Pircēja e-pastu.  

2.4. Pārdevējs izsūta Preces Pircējam ar kurjerpastu, kā arī epastā nosūta Pircējam sūtījuma izsekošanas kodu.  

 

 1. Atteikuma tiesību izmantošana

3.1. Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atteikties no Preces 14 (četrpadsmit) dienu laikā, sedzot atpakaļpiegādes izmaksas, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

3.2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no Preces piegādes dienas — ja pasūtīta viena Prece; no pēdējās Preces piegādes dienas — ja pasūtījumā iekļautas vairākas Preces; no pēdējās Preces partijas vai daļas piegādes dienas — ja piegāde veicama pa partijām vai daļām.

3.3. Atteikuma tiesību izmantošana nozīmē Pircēja paziņojumu par atteikšanos no Preces un iesniegšanu jeb nosūtīšanu Pārdevējam.

3.4. Atteikšanās paziņošanai Pircējs brīvā formā nosūta paziņojumu par atteikumu uz Pārdevēja e-pasta adresi info@mtronic.solutions, kurā Pircējs obligāti norāda:

 • Adresātu (Pārdevēja nosaukums, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adresi)
 • Atteikuma tekstu: “Paziņoju, ka vēlos atteikties no šādas Preces iegādes: “, norādot Preces nosaukumu, kodu un skaitu.
 • Pasūtīšanas datumu/saņemšanas datumu
 • Pircēja vārdu un uzvārdu
 • Pircēja adresi
 • Iesnieguma datumu

3.5. Atgriežamā Prece Pircējam jānogādā Mtronic Solutions SIA, izvēloties Pircējam ērtāko adresi: Augusta Deglava ielā 66, birojs 205, Rīga, LV 1035, Latvija vai arī Klaus-Gutsch-Str. 778628 Rotveila, Vācija, un Precei jābūt pilnā komplektācijā.

3.6. Prece jāatgriež tās oriģinālajā iepakojumā, kam jābūt labā stāvoklī un bez bojājumiem.

3.7. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja Prece tikusi izgatavota pēc speciāla Pircēja pasūtījuma un norādījumiem vai Prece ir nepārprotami personalizēta.

3.8. Nauda par Preci tiek atgriezta atpakaļ, izmantojot oriģinālo apmaksas veidu.  

 

 1. Atbildība

4.1. Pircējs ir atbildīgs par Preces vērtības samazināšanos vai tās izmantošanu pretēji labas ticības principiem, ja Prece atteikuma tiesību izmantošanas laikā lietota, pārsniedzot tās īpašību un veida noskaidrošanai, un pārbaudei nepieciešamās izmantošanas apstākļu robežas.

4.2. Pircēja pienākums ir ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atgriezt Preci Pārdevējam. Pārdevēja pienākums ir ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis informāciju par Pircēja lēmumu atkāpties no līguma, atmaksāt Pircējam viņa samaksāto naudas summu, tajā skaitā Pircēja samaksātos piegādes izdevumus, izņemot, ja Pircējs ir izmantojis piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids. Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad ir saņēmis Preci atpakaļ, kā arī veicis tās vizuālā un tehniskā stāvokļa pārbaudi.

4.3. Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Prece nedrīkst būt bojāta.

 

 1. Apmaksa un piegāde

5.1 Preču apmaksa ir iespējama tikai bezskaidrā naudā Pircēja izvēlētajā veidā no Interneta veikalā piedāvātajām iespējām. Sīkāk par apmaksas veidiem lasāms sadaļā Apmaksa un piegāde.

5.2 Preču piegāde tiek veikta Pircēja izvēlētajā veidā no Interneta veikalā piedāvātajām iespējām. Sīkāk par piegādi lasāms sadaļā Apmaksa un piegāde.

 

 1. Garantija

6.1. Pircējs ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par Preces neatbilstību divu gadu laikā no Preces iegādes dienas. Pircējs iesniedz prasījuma pieteikumu Pārdevējam divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis Preces trūkumus. Par Preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad Pārdevējs Pircējs ir saņēmis attiecīgo Preci.

6.2. Piesakot Ražotājam vai Pārdevējam prasījumu par Preces trūkumiem, Pircējs prasījuma pieteikumam pievieno darījumu apliecinoša dokumenta kopiju.

6.3. Pircēja prasījums tiks izskatīts 7 darba dienu laikā no prasījuma saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz prasījumā norādīto saziņas adresi. Ja prasījums tiks atzīts par nepamatotu, un Pircējs tam nepiekrīt, viņam ir tiesības īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

 

 1. Privātums

7.1.   Pārdevējs aizsargā fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un Latvijas Republikas likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.

7.2.  Pārdevējs iegūst Patērētāja personīgo informāciju, jo tas nepieciešams, lai varētu izpildīt Distances līguma nosacījumus un piegādāt Preci Patērētājam. Patērētāja personīgā informācija palīdz arī informēt Patērētāju par jaunumiem piedāvāto preču klāstā, izpārdošanām un pasākumiem, par kuriem Patērētājs varētu būt ieinteresēts. Interneta vietnē iespējams pasūtīt preci, veikt pieprasījumus un pieteikties informācijas saņemšanai par jaunumiem, izpārdošanām u.c. Patērētāja pieprasījuma apstrādei Pārdevējs prasa sniegt tādu informāciju kā – vārds, adrese, e-pasta adrese, kontakttālrunis u.c. Pārdevējs nepieprasa un neapstrādā sensitīvos personas datus.

7.3.  Pārdevējs nekad neizmanto un nedalās ar iegūto informāciju, kuru Patērētājs sniedz tiešsaistē. Pārdevējs nepārdod un neizīrē Patērētāja kontaktinformāciju citiem tirgus dalībniekiem.

7.4.  Patērētāja sniegtā informācija palīdz Pārdevējam īstenot savu servisu, apstrādāt Patērētāja  pieprasījumus, piegādāt preci un sniegt ar preču piegādi un lietošanu saistītu atbalsta servisu.

7.5.  Pārdevēja pienākums ir likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām. Pārdevējs būs spiests atklāt Patērētāja personīgo informāciju, kad to pieprasīs likums.

7.6.  Pārdevējs veic visus iespējamos pasākumus Patērētāja personīgās informācijas drošībai, lai aizsargātu to pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu pieeju, atklāšanu, pārveidošanu un bojāšanu.

7.7.  Lietojot Pārdevēja Interneta vietni, Patērētājs piekrīt personas datu apstrādei.

7.8.  Ar pilnu Pārdevēja īstenoto personas datu aizsardzības politiku varat iepazīties šeit: https://www.mtronic.solutions/lv/datu-aizsardziba-2/

 

 1. Saites uz trešo pušu lapām

8.1.   Pārdevējs nav atbildīgs par citu mājas lapu saturu, uz kurām vai no kurām ved Pārdevēja Interneta vietnes saites. Interneta vietnē redzamās saites ir dotas vienīgi ērtību nolūkā un nav uzskatāmas par Pārdevēja, Pārdevēja meitsabiedrību vai partneru piekrišanu attiecīgajam saturam, produktam, pakalpojumam vai piegādātājam. Uz citām tīmekļa vietnēm, mājas lapām vai no tām vedošu saišu izmantošana ir Patērētāja paša risks. Pārdevējs nekādā veidā nav atbildīgi par citu tādu tīmekļa vietņu pārbaudi vai izvērtēšanu, no kurām vai uz kurām ved Pārdevēja Interneta vietnes saites, un Pārdevējs negarantē citu šādu tīmekļa vietņu piedāvājumu, kā arī neuzņemamas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz šādu citu mājas lapu un vietņu darbību, saturu, produktiem vai pakalpojumiem, ieskaitot bez ierobežojuma to privātuma politiku un noteikumus un nosacījumus. Patērētājam ir uzmanīgi jāiepazīstas ar visu citu apmeklēto tīmekļa vietņu noteikumiem un nosacījumiem un privātuma politiku.

 

 1. Strīdu risināšana

9.1. No šiem Noteikumiem izrietošajām tiesiskajām attiecībām piemērojami Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti.

 

 1. Nepārvarama vara

10.1.   Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Pārdevējs centīsies pēc iespējas ātrāk novērst radušos kavējumus.